Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen podmínky) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen smlouva).
1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buďto na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).
1.3. Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
1.4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních a dodacích podmínek, na které se může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce, je tímto výslovně vyloučena. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku a/nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh. 3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1. Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v katalozích prodávajícího (dále jen „katalog“) nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a eventuálními podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy. 3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží, pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 50.000,- Kč (bez DPH), potom jsou náklady na dopravu ve vlastní režii prodávajícího.
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, mohou být účtovány ve faktuře zvlášť.
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.
3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie. Cena potisku se stává závaznou odsouhlasením kalkulace zaslané prodávajícím kupujícímu. Ceny v katalozích jsou pouze orientační, nejsou pro prodávajícího závazné.
3.6. K ceně zboží se připočítává přirážka 100 Kč bez DPH, pokud není splněn min. finanční limit zakázky dle čl. 9.1.
3.7. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto slevy:
a) množstevní rabat z ceny zboží bez DPH:
0 % u zakázky do 50.000,– Kč
indiv. u zakázky nad 50.001,– Kč

b) 2 % z ceny zboží a potisku při platbě předem nebo při dodání (var. B, C, F dle čl. 6.2) 4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dodací lhůta je:
a) 1 – 5 týdnů pro zakázky bez tisku
b) 3 – 10 týdnů pro zakázky s tiskem

4.2. Není-li zboží skladem u prodávajícího, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání.
4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet:
a) u zakázek bez tisku následující den po uzavření kupní smlouvy
b) u zakázek s tiskem následující den po odsouhlasení technologie potisku a korektury grafické úpravy.
4.4. U zakázek s tiskem je kupující povinen do 24 hodin po uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) dodat prodávajícímu podklady pro potisk (dle Technických podmínek) a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů pro potisk je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu do DTP.
4.5. U zakázek s tiskem bude termín dodací lhůty posunut o takový počet započatých pracovních dnů, po které je kupující v prodlení s dodáním podkladů pro potisk nebo s odsouhlasením zaslaných náhledů pro potisk nad dobu stanovenou v odst. 4.4.
4.6. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk.
4.7. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího. 5. DODACÍ PODMÍNKY


5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto podmínek způsobu dodání zboží:
1 osobní převzetí v Praze
2 Profi balík s dobírkou
3 Profi balík bez dobírky (v případě platby předem)
4 rozvoz ke kupujícímu (za smluvní poplatek)
5 Obchodní balík na Slovensko (za smluvní poplatek v případě platby předem)
5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:
a) 1 sídlo MEDIA 2000
b) 2 až 3 místo a doba předání zboží poště v sídle prodávajícího
c) 4 místo doručení dle objednávky kupujícího
d) 5 místo a doba předání zboží poště v sídle prodávajícího


5.3. Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:
a) 2 přímo poště
b) 3 až 5 prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře
5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i eventuálních přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
A v hotovosti při předání zboží
B 100 % záloha vč. DPH předem (tzv. proforma faktura) C dobírka (pošta)
6.3. Při variantě C pak vyhotoví prodávající proformu fakturu v počítačovém provedení s výčtem všech cen a DPH a kupující je povinen proforma fakturu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
6.4. Splatnost faktury je do 10-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
6.7. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího. Tato výjimka může být zrušena po vzájemné dohodě pouze písemným dodatkem k těmto podmínkám a tento dodatek je považován vždy za jednorázový ke konkrétní objednávce.
6.8. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

Poslední články

Reklama

Fotogalerie